Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016
Căn cứ Quyết định số 3290/QĐ-BGTVT ngày 28/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc.
Căn cứ Quyết định số 3810/QĐ-CIPM ngày 26/12/2017 của Tổng công ty ĐTPT&QLDA Hạ tầng GT Cửu Long về việc Thành lập Tổ triển khai công tác bán đấu giá tài sản dự án kết thúc thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam (giai đoạn 1).
Tổ triển khai công tác bán đấu giá Tổng công ty ĐTPT & QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam (giai đoạn 1) như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản bán đấu giá:
1.1 Tên đơn vị: Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long)
1.2 Địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh. TP. Hồ Chí Minh.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:
2.1 Tên tài sản: Tài sản trang thiết bị thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam (giai đoạn 1)
2.2 Số lượng, chất lượng của tài sản:
– Số lượng: (danh mục tài sản theo quyết định số 3290/QĐ-BGTVT ngày 28/11/2017 kèm theo)
– Chất lượng: Đã được thẩm định giá tại chứng thư số 0608-5/2018/CT-MHD ngày 6/8/2018.
3. Tổng giá khởi điểm của danh mục tài sản: 368.385.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tám triệu, ba trăm tám mươi lăm ngàn đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm các tiêu chí sau:
4.1 Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại Thành phố Hồ Chí Minh, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
4.2 Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
4.3 Năm lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, đấu giá viên phải đáp ứng đầy đủ theo quy định hành nghề.
4.4 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật; Theo Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017.
4.5 Là tổ chức bán đấu giá có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp công bố;
4.6 Các tiêu chí khác: Hồ sơ pháp lý (quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề đấu giá viên…)
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
5.1 Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).
5.2 Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Văn phòng), điện thoại: 028 38410088.
(Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn)
Tổ triển khai công tác bán đấu giá Tổng công ty Cửu Long thông báo để các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký.

Chi tiết xin xem file đinh kèm: 2841-CIPM-TTK

Chi tiết phụ lục tài sản bán đấu giá : Phu luc kem VB 2841-CIPM-TTK