Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản

  • root
  • 27 Tháng Bảy, 2020
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-HĐTV ngày 08/4/2020 của Hội đồng thành viên về việc cho phép thanh lý tài sản hư hỏng, không còn giá trị sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-CIPM ngày 05/5/2020 của Tổng công ty ĐTPT&QLDA HTGT Cửu Long về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản;

Hội đồng thanh lý tài sản  Tổng công ty ĐTPT & QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu  giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá:

1.1 Tên đơn vị: Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long)

1.2 Địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh. TP. Hồ Chí Minh.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:

2.1 Tên tài sản: Tài sản trang thiết bị thuộc vốn điều lệ của Tổng công ty

2.2 Số lượng, chất lượng tài sản:

– Số lượng: (danh mục tài sản theo quyết định số 559/QĐ-HĐTV ngày 08/4/2020 kèm theo).

– Chất lượng: Đã được thẩm định giá tại Chứng thư số 20168/CT-TĐG ngày 20/7/2020 của Công ty TNHH thẩm định giá NOVA

3. Tổng Giá khởi điểm của danh mục tài sản: 114.567.000đ (một trăm mười bốn triệu, năm trăm sáu bảy ngàn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn thẩm định giá tài sản gồm các tiêu chí sau:

4.1 Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại Thành phố Hồ Chí Minh, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức bán đấu giá;

4.2 Có phương án tổ chức bán đấu giá khả thi, hiệu quả;

4.3 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiểu 03 đấu   giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá tài sản được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, đấu giá viên phải đáp ứng đầy đủ theo quy định hành nghề có giấy chứng nhận hành nghề tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp cấp.

4.4 Thù lao dịch vụ tổ chức bán đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật: Theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

4.5 Là tổ chức bán đấu giá có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp công bố

4.6 Các tiêu chí khác: Hồ sơ pháp lý (quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề đấu  giá viên…)

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1 Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

5.2 Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Văn phòng), điện thoại: 028 38410088.

(Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn)

Hội đồng thanh  lý tài sản  Tổng công ty Cửu Long thông báo để các Tổ chức thẩm định giá biết và đăng ký.

Chi tiết xin xem file đinh kèm: VB thong bao lua chon don vi dau gia tai san

Chi tiết phụ lục tài sản bán đấu giá: Danh muc tai san thanh ly