Thông tin chung

Các Báo cáo liên quan đến các vấn đề xã hội và môi trường của Dự án SCCP giai đoạn 1

1 Tháng Hai, 2018

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo yêu cầu của Việt Nam cho Dự án SCCP (giai đoạn 1) do Trung Tâm Nghiên cứu môi trường thuộc Viện kỹ thuật thủy văn lập năm 2007 đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 987/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2007.

Read More