Định hướng phát triển

Hạ tầng giao thông đường bộ là bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng xã hội nói chung và kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng, cần được phát triển trước một bước để tạo tiền đề, làm động lực phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước, đáp ứng quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

Theo Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, dự kiến nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện các dự án giao thông chính yếu giai đoạn 2010-2025 vào khoảng 75 tỷ USD (khoảng 5 tỷ USD/năm, tương đương với 90.000 tỷ đồng/năm). Trong khi đó nguồn vốn ngân sách cho ngành GTVT mỗi năm chỉ đạt mức bình quân khoảng 20.000 tỷ đồng. Vì vậy, tại các Quyết định trên Thủ tướng Chính phủ đã định hướng Bộ GTVT: “Nghiên cứu hình thành các mô hình tổ chức phù hợp trong quản lý đầu tư, xây dựng và khai thác hệ thống đường bộ  cao tốc” và “huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, từ các thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau như đầu tư – khai thác – chuyển giao (BOT), đầu tư – chuyển giao – khai thác (BTO) phối hợp nhà đầu tư trong nước và tư nhân (PPP), phát hành trái phiếu công trình… ”.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, trong thời gian qua Nhà nước đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, vận hành khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (các nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty liên doanh trong và ngoài nước, tư nhân).

Tuy nhiên, các nguồn vốn đầu tư huy động được còn hạn chế mặc dù Chính phủ đã có nhiều giải pháp tháo gỡ, như: tăng vốn đều tư ngân sách, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, khuyến khích thành lập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển giao thông đường bộ và cho phép được áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù để huy động vốn thương mại; công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư BOT và cho phép áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù đối với từng dự án để hỗ trợ các nhà thầu BOT.

Trong điều kiện vốn ngân sách hạn hẹp, vốn ODA ngày càng giảm thì việc hình thành thêm đầu mối là doanh nghiệp nhà nước để tiếp nhận các nguồn vốn vay thương mại (OCR); đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tham gia vào các dự án hợp tác công – tư (PPP); huy động vốn từ mọi thành phần kinh tế để xã hội hóa đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về  quốc phòng, an ninh và phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong định hướng đầu tư, là cấp thiết.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản thông báo số 3964/VPCP-ĐMDN ngày 17/7/2007 của văn phòng Chính phủ), Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA Mỹ Thuận xây dựng Đề án thí điểm chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên với ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn QLDA và chủ đầu tư xây dựng công trình. Đề án đã nhận được sự ủng hộ của các Bộ: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng.

Tuy nhiên trước yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông tại khu vực phía Nam và năng lực quản lý của Ban QLDA mỹ Thuận (hiện nay Ban QLDA Mỹ Thuận đã được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư 06 dự án với tổng mức vốn đầu tư hơn 120.00 tỷ đồng), sau khi nghiên cứu, Bộ GTVT thấy rằng cần phải thành lập một Tổng công ty để thực hiện đầu tư, quản lý dự án và khai thác hạ tầng giao thông. Tổng công ty được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Ban QLDA Mỹ Thuận và sáp nhập một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT tại khu vực phía Nam. Đồng thời, sẽ thành lập mới một số doanh nghiệp (đơn vị thành viên của Tổng công ty) để thực hiện đầu tư các tuyến đường cao tốc trong khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ theo hình thức đầu tư PPP và kinh doanh bất động sản, kinh doanh quảng cáo dịch vụ trên các tuyến đường cao tốc do Tổng công ty thực hiện và quản lý đầu tư. Tổng công ty dự kiến được thành lập hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con, trong đó Công ty mẹ (được chuyển đổi từ Ban QLDA Mỹ Thuận và các đơn vị trực thuộc hiện nay) là công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước, có chức năng trực tiếp kinh doanh và đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản được Nhà nước giao quản lý; công nghệ, thương hiệu và thị trường. Công ty mẹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và công nghệ riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, có mã số thuế, đăng ký kinh doanh theo ngành nghề, chức năng nhiệm vụ quy định trong quyết định thành lập, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  1. Tên gọi và trụ sở chính:

–             Tên gọi tiếng Việt: Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

–             Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Cửu Long Corporation for Investment, Development and Project Management of Transportation Infrastructure.

–             Tên viết tắt: CUU LONG CIPM.

–             Trụ sở chính: 127B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

–             Điện thoại: 84-8-38410088;    Fax: 84-8-38411872.

  1. Chủ sở hữu là Bộ GTVT.
  2. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính:

Quản lý vốn đầu tư cho hạ tầng GTVT; khai thác, tích lũy và kêu gọi nguồn vốn đầu tư để phát triển hạ tầng giao thông; quản lý khai thác, bảo trì công trình hạ tầng giao thông để hoàn vốn xây dựng; đầu tư, quản lý dự án xây dựng hạ tầng giao thông, các dự án khai thác và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển hạ tầng giao thông, xã hội; tổ chức và quản lý xây dựng các công trình hạ tầng giao thông; đầu tư tài chính; mua, bán, chuyển nhượng vốn trong các dự án đầu tư nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn và tiếp tục thực hiện dự án đầu tư khác.

  1. Vốn điều lệ: Dự kiến là 833,5 tỷ đồng, được hình thành từ các nguồn: Tài sản hiện có của các công ty sát nhập; tài sản dự án cầu Cần Thơ, dự án đường ôtô cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Trung Lương (gồm toàn bộ tài sản đã được Nhà nước đầu tư cho Dự án như Văn phòng, đất đai, nhà xưởng và thiết bị vận chuyển, phòng thí nghiệm nhưng không bao gồm giá trị công trình); Giá trị thu phí cầu Cần Thơ.
  2. Tổ chức bộ máy:

–      Cơ cấu tổ chức của Công ty mẹ – Tổng công ty gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các kiểm soát viên và bộ máy giúp việc.

       Các đơn vị trực thuộc gồm: Các ban QLDA cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh, hành lang ven biển phía Nam. Các văn phòng đại diện tại Hà Nội và Cần Thơ; Các trung tâm, đơn vị sự nghiệp…thực hiện các công việc, dịch vụ phục vụ triển khai đầu tư các dự án đầu tư các dự án của Tổng công ty.

–               Các công ty CUU LONG CIPM nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm:

       Đề nghị  Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển một số doanh nghiệp hiện Bộ GTVT đang được ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty.

–               Các công ty CUU LONG CIPM nắm giữ 50% vốn điều lệ, gồm:

       Các công ty kinh doanh bất động sản, kinh doanh quảng cáo và dịnh vụ trên các tuyến đường cao tốc do CUU LONG CIPM thực hiện và quản lý đầu tư (sẽ được Tổng công ty thành lập mới khi triển khai thực hiện các dự án).

–               Các công ty CUU LONG CIPM nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, gồm:

       Công ty cổ phần Đầu tư đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ (PPP), các công ty cổ phần đầu tư các tuyến đường cao tốc trong khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ (thành lập mới để thực hiện dự án).

          Với các điều kiện về vốn, tài sản, lĩnh vực hoạt động, năng lực quản lý hiện có, Tổng công ty được thành lập đáp ứng nhiệm vụ chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, chiến lược – quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và quy định của pháp luật.