Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 

* Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

– Chi nhánh tại thành phố Hà Nội;

– Chi nhánh tại thành phố Cần Thơ.

* Công ty con:

  1. a) Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ:

– Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715;

– Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ.

  1. b) Các công ty cổ phần do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

* Các Ban quản lý dự án, các đơn vị quản lý dự án: Do Tổng công ty thành lập để thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư và Đại diện Chủ đầu tư.* Các công ty liên kết: Được thành lập trong quá trình hoạt động, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Cơ cấu tổ chức

( Đang chờ cập nhật …)