Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến Minh Lương – Thứ Bảy thuộc dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.

  • root
  • 2 Tháng Hai, 2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến Minh Lương – Thứ Bảy thuộc dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.

Tổng mức đầu tư: 989,125 tỷ VNĐ theo QĐ số 386/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2009 của Bộ GTVT.

Dự toán xây lắp cho Dự án TP2: 867.855.627.000 VNĐ theo QĐ số 445/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010 của Bộ GTVT.

Vốn vay và nhà trài trợ: vốn vay EDCF 49,682 triệu USD theo Hiệp định Vay số VNM-10 ký ngày 23/8/2007.

Chủ đầu tư: Bộ GTVT.

Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận.

1. Quy mô dự án:

1.1. Địa điểm:

– Thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang.

– Điểm đầu: ngã ba Minh Lương thuộc huyện Châu Thành tại lý trình Km113+400.

– Điểm cuối: đầu cầu Thứ Bảy thuộc huyện An Biên tại lý trình Km138+361.

1.2. Chiều dài:

– Chiều dài tổng cộng là 22,8 Km (trong đó tổng chiều dài cầu khoảng 1.907,64m). Gồm 04 phân đoạn:

+ Phân đoạn I: Từ ngã ba Minh Lương – đầu tuyến tránh Tắc Cậu (Km113+400 – Km116+760) dài 3,36 Km. (Tỉnh Kiên Giang đã thực hiện).

+ Phân đoạn II: tuyến tránh Tắc Cậu (Km116+760 – Km123+280) dài 6,52 Km.

+ Phân đoạn III: từ cuối TT Tắc Cậu – đầu TT Thứ Bảy (Km123+280 – Km129+900) dài 11,17 Km.

+ Phân đoạn IV: từ đầu TT Thứ Bảy – đầu cầu Thứ Bảy (Km136+614-Km138+361).

1.3. Quy mô:

– Đường cấp III đồng bằng.

– Vận tốc thiết kế:

+ Đoạn nâng cấp, mở rộng: bình đồ 80km/h, trắc dọc 60km/h.

+ Đoạn xây mới: 80km/h.

– Mặt đường:

+ Đoạn III, IV: mặt đường láng nhựa.

+ Đoạn II: bê tông nhựa.

– Mặt cắt ngang 12 m, trong đó:

+ Phần xe chạy (02 làn xe): 2 x 3.5 m = 7.0 m

+ Lề gia cố 2 bên: 2 x 2 m = 4.0 m

+ Lề đất: 2 x 0.5 m = 1.0 m.

– Toàn tuyến gồm: 02 cầu lớn, 10 cầu trung, 20 cống và 06 nút giao cùng mức.

2. Tình hình thực hiện Gói thầu:

– Đấu thầu cạnh tranh quốc tế có giới hạn (trong các nhà thầu Hàn Quốc).

– Bộ GTVT đã phê duyệt Hồ sơ TKKT tại QĐ số 3517/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2009.

– Bộ GTVT đã phê duyệt Dự toán THKT tại QĐ số 445/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010.

– Đã trình EDCF và Bộ GTVT kết quả chấm thầu sơ bộ và kỹ thuật ngày 09/04/2010.

– EDCF đã có ý kiến chấp thuận kết quả chấm thầu sơ bộ và kỹ thuật tại VB số VNM-10/10-401 ngày 30/04/2010.

– Ngày 07/05/2010 Tổ chuyên gia xét thầu đã tiến hành mở đề xuất Tài chính và đang tiến hành chấm Đề xuất Tài chính của nhà thầu.

– Dự kiến khởi công: Quý II-2010.
Thời gian thực hiện dự án: 36 tháng.