Dự án thành phần 1 (vốn ADB, AusAID, EDCF và chính phủ Việt Nam): Xây dựng đoạn Xà Xía – Hà Tiên và Thứ Bảy – Cà Mau

  • root
  • 2 Tháng Hai, 2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Dự án thành phần 1 (vốn ADB, AusAID, EDCF và chính phủ Việt Nam): Xây dựng đoạn Xà Xía – Hà Tiên và Thứ Bảy – Cà Mau

1. Phạm vi dự án: (i) Đoạn Xà Xía – Hà Tiên (Km0+000 – Km4+270): mở rộng, nâng cấp theo qui mô Bnền/Bmặt=12m/11m (ii) Đoạn Thứ Bảy-Cà Mau (km139+900 – km209+445): làm mới theo qui mô Bnền/Bmặt = 9m/8m; tổng chiều dài khỏang 79 km.

– Tư vấn thiết kế và giám sát: Liên danh SMEC International PTY LTD + China Engineering + Công ty Tư vấn Bách Khoa.

Các nội dung TKKT chi tiết:

– Tổng chiều dài tuyến: 78,815 km trong đó có 70 cầu với tổng chiều dài cầu là 2.414,58 m. Trong đó: Số lượng các cầu theo các dang kết cấu được thống kê trong bảng tại phụ lục đính kèm:

– Mặt cắt ngang: Xe chạy (2×3,50) + Lề gia cố (2×0.5) + Lề đất (2×0,5) = 9m.

– Mặt đường: Mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5kg/m2.

– Nút giao: Dự án 01 nút giao thông khác mức dạng hoa thị không hoàn chỉnh tại nút giao Thới Bình.

– Thoát nước: xây dựng mới 52 cống ngang.

2. Tình hình thực hiện dự án đến tháng 5/2010:

Công tác đấu thầu xây lắp :

– Ngày 7/5/2010 đã phát hành HSMT xây lắp cho các gói CW1/1, CW7/2, CW7/3 và CW7/4, ngày 22/6/2010 sẽ mở thầu xây lắp. Dự kiến khởi công tháng 9/2010.

– Tỉnh Cà Mau đã phê duyệt Phương án tổng thể GPMB, đang trình UBND tỉnh xem xét và phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường GPMB (theo thiết kế kỹ thuật).

Tỉnh Kiên Giang: Đang đo đạc kiểm đếm và tổng hợp số liệu bồi thường (theo thiết kế kỹ thuật)