Đăng ký mời thầu dự án Thành phần 1 thuộc Đường hành lang ven biển phía Nam

  • root
  • 6 Tháng Hai, 2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Đăng ký mời thầu dự án Thành phần 1 thuộc Đường hành lang ven biển phía Nam
1. Tên cơ quan đơn vị mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN

– Địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

– Điện thoại / Fax / E-mail: 08.38410088 – 08.38411872 – pmumythuan@mt.gov.vn

2. Tên dự án: Dự án đường hành lang ven biển phía Nam.

3. Loại dự án (điền dấu ü vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm A: þ                      – Dự án thuộc nhóm B: ¨

– Dự án liên doanh: ¨                            – Dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh: ¨

– Dự án thuộc nhóm C: ¨

4. Tên chủ đầu tư: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

5. Tên gói thầu, giá gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Stt Tên gói thầu Giá gói thầu

(Triệu USD/Tỷ VND)

1 Gói thầu số 1/1 (CW1/1): Xây dựng đường từ Km0-Km4+360 Tỉnh Kiên Giang. 2,05/38,98
2 Gói thầu số 7/2 (CW7/2): Xây dựng đường từ Km170+900 –Km190+800 (bao gồm các cầu) Tỉnh Cà Mau. 13,87/263,65
3 Gói thầu số 7/3 (CW7/3): Xây dựng đường từ Km190+800 –Km198+300 (bao gồm các cầu) Tỉnh Cà Mau. 10,45/198,54
4 Gói thầu số 7/4 (CW7/4): Xây dựng đường từ Km198+300 –Km209+445 (bao gồm các cầu) Tỉnh Cà Mau. 10,84/206,04

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

–          Tên Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN – BỘ GTVT

–          Tên gói thầu:

Stt Tên gói thầu Nguồn vốn
1 Gói thầu số 1/1 (CW1/1): Xây dựng đường từ Km0-Km4+360 Tỉnh Kiên Giang. Vốn vay ADB và vốn tài trợ của Chính phủ Úc
2 Gói thầu số 7/2 (CW7/2): Xây dựng đường từ Km170+900 –Km190+800 (bao gồm các cầu) Tỉnh Cà Mau. Vốn vay ADB và vốn tài trợ của Chính phủ Úc
3 Gói thầu số 7/3 (CW7/3): Xây dựng đường từ Km190+800 –Km198+300 (bao gồm các cầu) Tỉnh Cà Mau. Vốn vay ADB và vốn tài trợ của Chính phủ Úc
4 Gói thầu số 7/4 (CW7/4): Xây dựng đường từ Km198+300 –Km209+445 (bao gồm các cầu) Tỉnh Cà Mau. Vốn vay ADB và vốn tài trợ của Chính phủ Úc

–          Tên dự án: Dự án đường hành lang ven biển phía Nam.

–          Hình thức đấu thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) (Đấu thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ không qua sơ tuyển theo hướng dẫn đấu thầu của ADB).

–          Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 07/05/2010 đến trước 9h00 ngày 22/06/2010 (trong giờ hành chính).

–          Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận 127B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Điện thoại: 08.38410088 – 08.83415483, Fax: 08.38411872

–          Giá bán 1 bộ HSMT: Giá gói CW1/1 là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng); Giá mỗi gói thầu CW7/2, CW7/3, CW7/4 là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

–          Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận 127B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Điện thoại: 08.38410088 – 08.38415483, Fax: 08.38411872

–          Thời điểm đóng thầu: 9h00, ngày 22/06/2010.

–          HSDT sẽ được mở công khai vào 9h30, ngày 22/06/2010 tại Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, số 127B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Ban QLDA Mỹ Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.