Công ty TNHH MTV Quản lý & Khai thác Cầu Cần thơ – Thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu

 • root
 • 6 Tháng Hai, 2018
 • Chức năng bình luận bị tắt ở Công ty TNHH MTV Quản lý & Khai thác Cầu Cần thơ – Thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu
 1. Quy chế đấu giá: Quy che dau gia Cty CT
 2. Biểu mẫu đấu giá: Bieu mau dau gia Cty CT
 3. Bản công bố thông tin: Ban cong bo thong tin Cty CT
 4. Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần cầu Cần Thơ: Du thao Dieu le Cong ty co phan cau Can Tho-file1, Du thao Dieu le Cong ty co phan cau Can Tho-file2
 5. Quyết định phê duyệt cổ phần hóa: Quyet dinh phe duyet CPH doanh nghiep Cty CT
 6. Phương án cổ phần hóa: Phuong an CPH Cty CT-file1, Phuong an CPH Cty CT-file2
 7. Báo cáo kiểm toản 2011: BC kiem toan Cty CT 2011
 8. Báo cáo kiểm toán 2012: BC kiem toan Cty CT 2012
 9. Báo cáo kiểm toán 2013: Bc kiem toan Cty Can Tho 2013