Công tác Giải phóng mặt bằng của dự án SCCP

  • root
  • 6 Tháng Hai, 2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Công tác Giải phóng mặt bằng của dự án SCCP

Dự án thành phần 1: Tỉnh Cà Mau đã phê duyệt Phương án tổng thể GPMB, đang trình UBND tỉnh xem xét và phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường GPMB (theo thiết kế kỹ thuật). Tỉnh Kiên Giang: Đang đo đạc kiểm đếm và tổng hợp số liệu bồi thường (theo thiết kế kỹ thuật).

Dự án thành phần 2 & 3: Đã phê duyệt Phương án tổng thể và Phương án chi tiết GPMB và chi trả tiền bồi thường (theo Thiết kế cơ sở).