Công tác đấu thầu xây lắp của dự án SCCP

  • root
  • 5 Tháng Hai, 2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Công tác đấu thầu xây lắp của dự án SCCP

Dự án thành phần 1: ngày 7/5/2010 đã phát hành HSMT xây lắp cho các gói CW1/1, CW7/2, CW7/3 và CW7/4, ngày 22/6/2010 sẽ mở thầu xây lắp. Dự kiến khởi công tháng 9/2010.

Dự án thành 2 và 3: Công tác đánh giá tài chính cơ bản hoàn tất trong tháng 5/2010, EDCF đang thẩm định kết quả đánh giá. Ngay sau khi có ý kiến của EDCF, Ban QLDA Mỹ Thuận sẽ mời Nhà thầu thương thảo tài chính, ký hợp đồng. Dự kiến trong tháng 6 sẽ tiến hành khởi công DATP2 và DATP3.