TT ND 81

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

16 Tháng Sáu, 2020

Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm:  

Read More

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

2 Tháng Hai, 2018

Phụ lục VIII Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015. Chi tiết xem file đính kèm. Phuc luc 8 BC thuc trang quan ly va co cau to chuc cua doanh nghiep 2015

Read More

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

2 Tháng Hai, 2018

Phụ lục VIII Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017

2 Tháng Hai, 2018

Phụ lục IV Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm. 1412-CIPM-DT  

Read More

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

2 Tháng Hai, 2018

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Read More

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

2 Tháng Hai, 2018

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Read More

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

2 Tháng Hai, 2018

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

2 Tháng Hai, 2018

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More

Thông báo người đại diện theo pháp luật

2 Tháng Hai, 2018

Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More