Thông tin đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê văn phòng

24 Tháng Hai, 2021

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê văn phòng   Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201 Tổng công ty ĐTPT & QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị […]

Read More

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định đơn giá cho thuê văn phòng

24 Tháng Hai, 2021

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định đơn giá cho thuê văn phòng   Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201 Tổng công ty ĐTPT & QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị […]

Read More

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản

27 Tháng Bảy, 2020

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201 Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-HĐTV ngày 08/4/2020 của Hội đồng thành viên về việc cho phép thanh lý tài sản hư hỏng, không còn giá trị […]

Read More

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

7 Tháng Bảy, 2020

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản   Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201 Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-BGTVT ngày 09/3/2020 của Bộ GTVT về việc cho phép xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc;. Căn cứ […]

Read More

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

29 Tháng Năm, 2020

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản   Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201 Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-CIPM ngày 05/5/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cửu Long về việc thanh lý tài sản hư hỏng, tài sản […]

Read More

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 5 – Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW1, chi phí Tư vấn TKKT & giám sát thi công

23 Tháng Năm, 2019

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 5 – Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW1, chi phí Tư vấn TKKT & giám sát thi công.

Read More

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 6 – Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW2, các chi phí Tư vấn còn lại, chi phí QLDA và chi phí khác

23 Tháng Năm, 2019

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 6 – Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW2, các chi phí Tư vấn còn lại, chi phí QLDA và chi phí khác

Read More

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

22 Tháng Mười Một, 2018

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Read More

Công tác đấu thầu xây lắp của dự án SCCP

1 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần 1: ngày 7/5/2010 đã phát hành HSMT xây lắp cho các gói CW1/1, CW7/2, CW7/3 và CW7/4, ngày 22/6/2010 sẽ mở thầu xây lắp. Dự kiến khởi công tháng 9/2010

Read More