Các Báo cáo liên quan đến các vấn đề xã hội và môi trường của Dự án SCCP giai đoạn 1

  • root
  • 1 Tháng Hai, 2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Các Báo cáo liên quan đến các vấn đề xã hội và môi trường của Dự án SCCP giai đoạn 1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo yêu cầu của Việt Nam cho Dự án SCCP (giai đoạn 1) do Trung Tâm Nghiên cứu môi trường thuộc Viện kỹ thuật thủy văn lập năm 2007 đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 987/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2007.

 Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) theo yêu cầu của Nhà tài trợ ADB đã được dự thảo trong bước Thiết kế kỹ thuật năm 2009, hiện nay đang được Tư vấn SMEC International Pty Ltd cập nhật thêm cho Đoạn Minh Lương – Thứ Bảy, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7/2010.

Các Kế hoạch GPMB và TĐC đã được dự thảo trong bước Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án năm 2006, hiện nay đang được Tư vấn SMEC International Pty Ltd cập nhật.

Chương trình ngăn ngừa căn bệnh HIV/AID và phòng chống buôn bán người: Đề cương nhiệm vụ chung đã được lập trong bước Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án (năm 2006), hiện nay Tư vấn SMEC đang lập Đề cương chi tiết và Dự toán chi tiết để trình ADB và Bộ GTVT xem xét phê duyệt nhằm triển khai thực hiện trước khi bắt đầu thi công xây dựng.