Tác giả: root

Công tác đấu thầu xây lắp của dự án SCCP

5 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần 1: ngày 7/5/2010 đã phát hành HSMT xây lắp cho các gói CW1/1, CW7/2, CW7/3 và CW7/4, ngày 22/6/2010 sẽ mở thầu xây lắp. Dự kiến khởi công tháng 9/2010. Dự án thành 2 và 3: Công tác đánh giá tài chính cơ bản hoàn tất trong tháng 5/2010, EDCF đang […]

Read More

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

2 Tháng Hai, 2018

Phụ lục VIII Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015. Chi tiết xem file đính kèm. Phuc luc 8 BC thuc trang quan ly va co cau to chuc cua doanh nghiep 2015

Read More

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

2 Tháng Hai, 2018

Phụ lục VIII Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017

2 Tháng Hai, 2018

Phụ lục IV Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm. 1412-CIPM-DT  

Read More

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

2 Tháng Hai, 2018

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Read More

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

2 Tháng Hai, 2018

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Read More

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

2 Tháng Hai, 2018

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

2 Tháng Hai, 2018

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More

Thông báo người đại diện theo pháp luật

2 Tháng Hai, 2018

Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More

Dự án thành phần 1 (vốn ADB, AusAID, EDCF và chính phủ Việt Nam): Xây dựng đoạn Xà Xía – Hà Tiên và Thứ Bảy – Cà Mau

2 Tháng Hai, 2018

Phạm vi dự án: (i) Đoạn Xà Xía – Hà Tiên (Km0+000 – Km4+270): mở rộng, nâng cấp theo qui mô Bnền/Bmặt=12m/11m (ii) Đoạn Thứ Bảy-Cà Mau (km139+900 – km209+445): làm mới theo qui mô Bnền/Bmặt = 9m/8m; tổng chiều dài khỏang 79 km.

Read More