Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English
 
Cơ cấu tổ chức của TCT Cửu Long

Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

* Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

- Chi nhánh tại thành phố Hà Nội;

- Chi nhánh tại thành phố Cần Thơ.

* Công ty con:

a) Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715;

- Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ.

b) Các công ty cổ phần do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

* Các Ban quản lý dự án, các đơn vị quản lý dự án: Do Tổng công ty thành lập để thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư và Đại diện Chủ đầu tư.

* Các công ty liên kết: Được thành lập trong quá trình hoạt động, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.


Cơ cấu tổ chức

( Đang chờ cập nhật ...)