Thứ hai, 21/05/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English

Tìm kiếm

 
Công bố thông tin theo Nghị định 81
   Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
   Phụ lục IV
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức
Phụ lục VIII
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức
Phụ lục VIII
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Phụ lục IV
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Thông báo người đại diện theo pháp luật
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin