Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English
 
Các Dự án đang thực hiện bằng nguồn vốn nước ngoài
   Dự án thành phần 1 (vốn ADB, AusAID, EDCF và chính phủ Việt Nam): Xây dựng đoạn Xà Xía - Hà Tiên và Thứ Bảy - Cà Mau
   1. Phạm vi dự án: (i) Đoạn Xà Xía - Hà Tiên (Km0+000 - Km4+270): mở rộng, nâng cấp theo qui mô Bnền/Bmặt=12m/11m (ii) Đoạn Thứ Bảy-Cà Mau (km139+900 - km209+445): làm mới theo qui mô Bnền/Bmặt = 9m/8m; tổng chiều dài khỏang 79 km.
Dự án thành phần 3: Xây dựng tuyến tránh Rạch Giá thuộc dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.

Tổng mức đầu tư : 1.978,25 tỷ VNĐ triệu VNĐ theo QĐ số 386/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2009 của Bộ GTVT.

Dự toán xây lắp cho Dự án TP3: 1.330.687.000.000 (đồng) QĐ số 446/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010 của Bộ GTVT.

Vốn vay và nhà trài trợ: vốn vay EDCF 82,783 triệu USD theo Hiệp định Vay số VNM-12 ký ngày 28/3/2008.

Chủ đầu tư: Bộ GTVT.

Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận.

Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến Minh Lương - Thứ Bảy thuộc dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.

Tổng mức đầu tư: 989,125 tỷ VNĐ theo QĐ số 386/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2009 của Bộ GTVT.

Dự toán xây lắp cho Dự án TP2: 867.855.627.000 VNĐ theo QĐ số 445/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010 của Bộ GTVT.

Vốn vay và nhà trài trợ: vốn vay EDCF 49,682 triệu USD theo Hiệp định Vay số VNM-10 ký ngày 23/8/2007.

Chủ đầu tư: Bộ GTVT.

Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận.

Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

Tổng mức đầu tư : 4100 tỷ VND

Tiến độ : 2001 - 2010

Đặc điểm / Chiều dài tuyến : 15,35 Km

Địa phận : Vĩnh Long- Cần Thơ