Tháng: Tháng Hai 2021

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê văn phòng

24 Tháng Hai, 2021

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê văn phòng   Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201 Tổng công ty ĐTPT & QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị […]

Read More

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định đơn giá cho thuê văn phòng

24 Tháng Hai, 2021

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định đơn giá cho thuê văn phòng   Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201 Tổng công ty ĐTPT & QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị […]

Read More