Tháng: Tháng Bảy 2020

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản

27 Tháng Bảy, 2020

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201 Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-HĐTV ngày 08/4/2020 của Hội đồng thành viên về việc cho phép thanh lý tài sản hư hỏng, không còn giá trị […]

Read More

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

7 Tháng Bảy, 2020

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản   Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201 Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-BGTVT ngày 09/3/2020 của Bộ GTVT về việc cho phép xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc;. Căn cứ […]

Read More